Demonstration

עמותת “ותק” קיבלה אישור לקיים הפגנה ב-1 באוקטובר, בשעה 10.00 בבוקר, בכיכר הדמוקרטיה (צומת עזריאלי-קפלן) בתל אביב.

1 באוקטובר זהו “יום הקשיש הבינלאומי” שגם מצוין ע”י קהילת קידום אריכות החיים הבריאים כ-“יום אריכות החיים הבינלאומי”.

הנושא הרשמי של ההפגנה: *העלאת מודעות לאריכות חיים בריאים*

זאת תהיה ההפגנה הראשונה בנושא ספציפי זה, בארץ ובעולם.
הנושאים העיקריים שנקדם בהפגנה הם:
העלאת קצבאות הזקנה ושיפור זכויות האזרחים הוותיקים, וכן הגברת מחקר, פיתוח וחינוך לאריכות חיים בריאים ומניעת מחלות זקנה.

ההפגנה מתקיימת ביוזמת עמותת “ותק – התנועה לאיכות ואריכות חיים” והצטרפו עוד ארגונים, כולל עמותת “נכה, לא חצי בן אדם” ו”העמותה לקידום אזרחים ותיקים”. אנו מקווים כי עוד ארגונים ואנשים פרטיים נוספים יצטרפו.

אנחנו גם מקווים כי ההפגנה תעודד את המאבק לשיפור המעמד והבריאות של האזרחים הוותיקים, לא רק בישראל אלא בכל העולם. ואכן הפגנות שותפות, בעידוד ארגון ILA, שעמותת ותק שותפה לו, מתוכננות להתקיים ב-1 באוקטובר, “יום אריכות החיים הבינלאומי” בעוד כמה מדינות: בלגיה, גרמניה, ספרד. נשמח לעוד יוזמות.

ונשמח לראות אתכם איתנו ב-1 באוקטובר, במאבק המשותף שלנו, לא רק של האזרחים הוותיקים, אלא של כולם, להעלאת מודעות לאריכות חיים בריאים.

ההגעה להפגנה כמובן חופשית, ברוכים הבאים! אך נשמח אם תירשמו כאן, כדי שנדע כמה אנשים צפויים להגיע (התשבות לכל השאלות אופציונליות). תודה!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr9kDZmOuFX_VwuG4sPwSqj6_CR0mUVmTkkDNfpf1NX86pnw/viewform

לכל השאלות הקשורות להפגנה, מארגני ההפגנה לשירותכם:
מנכ”ל עמותת ותק – חנן טל Hanan Tal
ויו”ר עמותת ותק – ד”ר איליה סטמבלר Ilia Stambler

פרטים נוספים 
https://www.facebook.com/maavak.vatikim
http://www.longevityisrael.org/demonstration/

The Vetek Association received the permit to conduct a demonstration on October 1, at 10.00 am, at the Democracy Square (Azrieli-Kaplan intersection) in Tel Aviv.

The demonstration takes place on October 1, the “International Day of Older Persons” which is also celebrated by the Longevity community as the “International Longevity Day”.

The official theme of the demonstration is: *Raising awareness for healthy longevity*

This is the first demonstration with this specific theme, in Israel and in the world.
The topics that we will advocate for at the demonstration include: raising the old-age pensions, improving the rights of older persons, as well as enhancing research, development and education for healthy longevity and prevention of aging-related diseases.

The demonstration was initiated by the Vetek Association – the Movement for Longevity and Quality of Life, and more organizations have joined, including “Disabled, Not Half a Human Being” and “The Association for the Advancement of Senior Citizens in Israel”. We hope additional organizations and individuals will join.

We also hope that this demonstration will encourage the struggle for the status and health of older people, not only in Israel, but around the world. And indeed, on October 1, the “International Longevity Day”, with the encouragement of the International Longevity Alliance (ILA), there are planned partner demonstrations and events in several other countries: Belgium, Spain, Germany. We hope for more initiatives.

Hoping to see you with us, on October 1, in our common struggle, not just for the older persons, but for everyone, for raising awareness for healthy longevity.

The participation in the demonstration is of course free, welcome to join! But if you plan to attend, we will be grateful if you register here, so we know how many people can be there. All the questions are optional. Thanks!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr9kDZmOuFX_VwuG4sPwSqj6_CR0mUVmTkkDNfpf1NX86pnw/viewform

For any questions regarding the demonstration, the demonstration organizers are at your service:

Dr. Ilia Stambler – Chairman. Vetek Association
Hanan Tal – CEO. Vetek Association

More details 
https://www.facebook.com/maavak.vatikim
http://www.longevityisrael.org/demonstration

Ассоциация «Ветек» получила разрешение на проведение демонстрации 1 октября в 10.00 на площади Демократии (перекресток Азриэли-Каплан) в Тель-Авиве.

Демонстрация состоится 1 октября, в «Международный день пожилых людей», который также отмечается сообществом продвижения здорового долголетия как «Международный день долголетия».

Официальная тема демонстрации: *Повышение осведомленности о здоровом долголетии*

Это первая демонстрация непосредственно на эту тему в Израиле и в мире.

Темы, которые мы будем продвигать на демонстрации, включают: повышение пенсий по старости, улучшение прав пожилых людей, а также усиление исследований, разработок и образования в области здорового долголетия и профилактики возраст-зависимых заболеваний.

Демонстрация была инициирована Ассоциацией «Ветек – Движение за долголетие и качество жизни», к ней присоединились и другие организации, в том числе «Инвалид, не пол-человека» и «Ассоциация по улучшению положения пожилых граждан в Израиле». Мы надеемся, что к нам присоединятся и другие организации и частные лица.

Мы также надеемся, что эта демонстрация будет способствовать борьбе за статус и здоровье пожилых людей не только в Израиле, но и во всем мире. И действительно, 1 октября, в «Международный день долголетия», при поддержке Международного альянса долголетия (ILA), запланированы партнерские демонстрации и мероприятия в ряде других стран: Бельгии, Испании, Германии. Мы надеемся на новые инициативы.

Надеемся увидеть вас с нами 1 октября в нашей общей борьбе не только за пожилых людей, но важной для всех, за повышение осведомленности о здоровом долголетии.

Участие в демонстрации, разумеется, свободное, добро пожаловать! Но если вы планируете присутствовать, мы будем признательны, если вы зарегистрируетесь по ссылке ниже, чтобы мы знали, сколько человек может присутствовать. Все вопросы не являются обязательными. Спасибо!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr9kDZmOuFX_VwuG4sPwSqj6_CR0mUVmTkkDNfpf1NX86pnw/viewform

По любым вопросам о демонстрации, организаторы демонстрации к вашим услугам:

Доктор Илья Стамблер – председатель ассоциации Ветек

Ханан Таль – генеральный директор ассоциации Ветек

Более подробная информация

https://www.facebook.com/maavak.vatikim
http://www.longevityisrael.org/demonstration