Monthly Archives: June 2020

Position paper: Enhancing research, development and education for the promotion of healthy longevity and prevention of aging-related diseases

הגברת מחקר, פיתוח וחינוך לקידום אריכות חיים בריאים ומניעת מחלות זקנה

כיום בישראל חיים כ-980 אלף קשישים וצפוי כי בשנת 2035 יחיו בישראל כ-1.6 מיליון קשישים. מציאות זו דורשת היערכות מצד מערכות הבריאות והרווחה למתן מענה ראוי והולם הן מבחינת שירות לאזרח הקשיש, הן למניעת קריסה מערכתית וכלכלית, והן לשילוב חברתי שוויוני וכתוצאה מכך שיפור איכות החיים וצמיחה כלכלית. קידום מחקר, פיתוח וחינוך בתחום הזקנה הוא תנאי הכרחי להשגת מטרות אלה. עם זאת, מדינת ישראל משקיעה רק כ- 0.5% מתקציב המחקר הכולל של המדינה בחקר הזקנה ומחלות תלויות גיל. בשל חשיבות הנושא, תכנית העבודה הכללית מס’ 13 של ארגון הבריאות העולמי לשנים 2019-2023 קובעת כי “הבטחת הזדקנות בריאה היא משימה דחופה בכל המדינות”.

עמותת ”נכה לא חצי בן אדם” בשיתוף עם עמותת “ותק – התנועה לאיכות ואריכות חיים” וארגונים שותפים אחרים, מצטרפים אל קביעת ארגון הבריאות העולמי ומציעים תכנית פעולה מפורטת ליישום המדיניות בישראל. 

עיקרי התכנית

  1. הגדלת תקציב מחקר ופיתוח – יש להבטיח גידול משמעותי במידת המימון הממשלתי והלא-ממשלתי למחקר בסיסי, יישומי, תרגומי (מכוון-מטרה) וקליני, ופיתוח טכנולוגי, למניעת תהליכי הזדקנות ניווניים, נכויות, ומחלות כרוניות הקשורות לתהליך ההזדקנות, ולמען הארכת תוחלת החיים הבריאים והפוריים, בכל מהלכם.
  2. הגברת המודעות והחינוך – יש ליצור ולהרחיב מסגרות ותכניות לימוד וחינוך אקדמאיות בנושא מחקר בסיסי ויישומי אודות תהליך ההזדקנות ומחלות זקנה, קידום אריכות חיים בריאים, מניעת מחלות זקנה ושיפור איכות החיים לאוכלוסייה המבוגרת, על מכלול ההיבטים הביולוגיים, הרפואיים, הטכנולוגיים, הסביבתיים, והחברתיים.
  3. הקמה ושיפור מערכות ציבוריות לגילוי מוקדם ומניעת מחלות זקנה – יש לפתח וליישם מדדים מבוססי ראיות לאומדן תופעות ההזדקנות, לניבוי וגילוי מוקדם של מחלות זקנה כמכלול ולבדיקת יעילות של התערבויות טיפוליות למניעתן, ובמקביל לשפר מדדים לבחינת יכולת תפקוד ותעסוקה של הקשישים ולשיפור יכולות ותפקודים אלה.

תודה על תמיכתך!

בכבוד רב

ד”ר איליה סטמבלר. מנכ”ל מדעי. עמותת “ותק – התנועה לאיכות ואריכות חיים” (ע”ר)

חנן טל. מנכ”ל. עמותת “נכה לא חצי בן אדם” (ע”ר)

אלכס פרידמן. יו”ר. עמותת “נכה לא חצי בן אדם” (ע”ר)

(עיקרי נייר עמדה זה נכללו בדו”ח ועדת הכנסת לבניית תוכנית אב לאומית בתחום הזקנה כנושאים לדיון אסטרטגי עתידי.)